Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Measuring acceleration & inclination

Suitable for monitoring tasks and predictive maintenance of systems, acceleration sensors from Micro-Epsilon reliably and precisely measure accelerations of sensitive plant components. Excellent angular accuracy and resolution make the inclination sensors from Micro-Epsilon ideally suitable for precise measurements in laboratory and industry.

Analys av öppning av en bils baklucka

Tailgates of motor vehicles can be opened and closed automatically. The tailgate is partly guided by hand up to an opening angle of about 15 degrees and then opens fully automatically. After hitting the stops, the tailgate must not visibly post-oscillate. The high-precision INC5701D inclinometers from Micro-Epsilon are used in order to precisely analyze this opening behavior. In addition to the INC5701D inclination sensor, the measurement was also carried out using a rotary angle sensor as a reference. The inclination sensor is to replace it. While both systems provide precise and reliable measurement values, the Micro-Epsilon inclinometer provides significant advantages during installation.

analyzing-opening-behavior-car-tailgate.jpg

Uppriktning av solpaneler

Att rikta in solpaneler i förhållande till solens rörelse ökar energiutbytet och därmed effektiviteten hos en solpanel. Endast då solpanelerna alltid står i en optimal vinkel mot solen kan de uppnå sin maximala effekt. INC5701 lutningssensorer kontrollerar solpanelernas lutning med jämna mellanrum och ger tack vare hög mätnoggrannhet och temperaturstabilitet tillförlitliga resultat även vid stora temperaturfluktuationer.

alignment-solar-panels.jpg

Monitoring the vertical alignment of high-bay racks

Fully automated high-bay warehouses often take on enormous dimensions. Lengths of around 80 m and heights of around 50 m can be achieved. Precise alignment of the racks is crucial for the fully automatic supply and removal of the stored goods. These high-bay racks must be precisely positioned vertically, as even small deviations can change the distances to the automated transport systems and therefore cause errors in the storage and retrieval process. For this reason, INC5701 inclination sensors are used, which permanently monitor the stability of the racks in the upper third. Movements and deviations are detected at an early stage and prevent the stored goods from jamming or even falling down.The INC5701 inclination sensors are connected to the control system or a PC via analog output signals (current and voltage signal) or as RS485 network in combination with the Industrial Ethernet interface modules IF1032 (Ethernet) and IF2030 (PROFINET).

monitoring-vertical-alignment-high-bay-racks.jpg

Minska risken för att tippa med lastvagnar

Automatiska bromssystem används för att öka säkerheten för lastvagnar.Bromsarna aktiveras när sidoaccelerationen för en vagn blir för hög på grund av höga hastigheter, snäva svängar och att vagnen riskerar att tippa. Inbromsningen minskar vagnens hastighet, således minskar sidoaccelerationen och risken för att tippa. Accelerometrar ur ACC53-serien från Micro-Epsilon används för de elektroniska bromssystemen som pålitligt registrerar lastvagnens accelerationer.

reduced-risk-tipping-loading-wagons.jpg

Mätning av positionsfel

IInom järnvägstransporter ställs det allt högre krav på nybyggnationen och ombyggnad av spårsträckor. En felfri spårgeometri är avgörande, särskilt för höghastighetslinjer. För att undvika lägesfel används så kallade stampningsmaskiner som komprimerar ballasten under sliprarna och ger banan det rätta underlaget. Exakt information krävs för att utvärdera spårets skick och position. En mobil mätanordning med två INC5701-sensorer från Micro-Epsilon registrerar den tvärgående och längsgående lutningen och överför informationen till stampningsmaskinen som kör bakom den.

measurement-track-position-errors.jpg

Placering av rör för mudderverk

Mudderverk är havsgående fartyg som samlar upp sediment från havsbotten för att transportera det över långa avstånd. De används för byggande och underhåll av hamnar och vattendrag samt för landåtervinning. I änden av sugröret sitter ett så kallat släphuvud kopplat vilket förs längs havsbotten för att suga upp sediment. För att mudderverken ska kunna arbeta korrekt och för att undvika kostsam omarbetning, placeras sugrören med hög noggrannhet. För positioneringsuppgiften används de dynamiskt kompenserade sensorerna inertialSENSOR INC5701. Sensorerna installeras på sugröret, under vattnet i ett vatten- och trycktätt hölje av rostfritt stål.

positioning-suction-pipes-suction-dredgers.jpg

Positionsövervakning vid förankring av stativ

I havsbaserade vindkraftverk fungerar stativ som grund. Vid montering av vindkraftverket på stativet måste det vara stabilt och ha en exakt horisontell inriktning. För att säkerställa detta övervakar INC5701 lutningssensorer förankringsprocessen och positionen på den övre änden av stativet som ska förankras under vattnet. Sensorerna överför positionsvärdet till fartyget varifrån hela förankringsprocessen styrs. Under processen verkar starka krafter på både fundamentet och på sensorerna medan stativet rammas in i havsbotten med hjälp av en krananordning. Sensorerna från Micro-Epsilon har hög stöttålighet och kan därför användas även i tuffa omgivningsförhållanden. När fundamentet har förankrats kan sensorerna tas bort för att återanvändas vid nästa övervakningsuppgift.

industry-energy-technology.jpg

Vibrationsmätning på drivenheten i vindkraftverk

Vibrationer i drivenheten (rotorobalans, överbelastning) kan leda till fel i komponenter och systemdelar om gränsvärden överskrids. En förutsättning för tidig upptäckt av skador och för förebyggande underhåll är en säker och exakt vibrationsmätning på rotorlagret, växellådan (rullager, kugghjul) och generator. Noggranna och temperaturstabila accelerationssensorer från Micro-Epsilon används för mäta dessa vibrationer.

oscillation-measurement-drive-train-wind-turbines.jpg

Mätning av motoraxlars vridstyvhet

En avgörande faktor för en motors livslängd och tillförlitlighet är motoraxelns vridhållfasthet. För att bestämma vridmotståndet detekterar INC5701 lutningssensorer vridningen av axeln vid definierad torsion. För detta ändamål monteras två lutningssensorer från Micro-Epsilon i båda ändarna av den horisontellt inriktade axeln. Ena änden av motoraxeln är stadigt fixerad. Den andra änden utsätts för torsion med hjälp av en hydraulisk anordning. De två lutningssensorerna registrerar kontinuerligt axelns vridning i förhållande till den applicerade torsionen och ger exakta mätresultat.

measurement-torsional-stiffness-motor-axles.jpg

Övervakning av tornets oscillation

Vindkraftverk utsätts för svängningar och stötar. För att undvika skador och dyra driftstopp övervakas dessa tornsvängningar. Om gränsvärden överskrids stängs systemet säkert av. Livstidsprognoser (kontinuerlig drift) kan härledas från belastningshistoriken. Förutsättningen för att göra detta är säker och exakt registrering av lasterna. Lutnings- och accelerationssensorer från Micro-Epsilon registrerar tornets vibration med hög precision och precision. Tack vare den utmärkta temperaturstabiliteten ger lutnings- och accelerationssensorerna tillförlitliga mätresultat även med höga temperaturfluktuationer.

monitoring-tower-oscillation.jpg

Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna minimeras. Accelerationssensorer från Micro-Epsilon används tack vare deras bra signal-brus-förhållande för tidig upptäckt av lagerskador. De mäter såväl statiska som dynamiska accelerationer och är därför också lämpliga för vibrationsmätning på lager med mycket låga rullhastigheter (≤ 0,2 Hz). Tack vare den höga upplösningen och temperaturstabiliteten används sensorerna för mätningar inom olje- och gasindustrin / petrokemisk industri, kraftverk för energiproduktion, gruvdrift, stål- och cementindustrin och pappersproduktion

condition-monitoring-bearings.jpg