Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Maskinbyggnad

Som mångårig partner inom maskinbyggnad och maskindesign erbjuder Micro-Epsilon ett brett sortiment av givare och mätsystem. Miniatyrgivare integrerade i maskiner mäter maskinrörelse, position och förflyttning samt säkerställer säker maskindrift. Micro-Epsilons givare övervakar ett brett spektrum av produkter i olika storlekar som tillverkas i automatiserade och processintegrerade maskiner.

Speciellt i hårda omgivningsförhållanden med t ex olja, smuts, tryck, vibrationer och höga temperaturer är den höga mätnoggrannheten hos Micro-Epsilons givare oslagbar.

3D-mätning av spiralfjädrar

Qsigma designade Spring Measurement System (SMS) för exakt 3D-mätning av spiralfjädrar och andra komponenter. Systemet används bland annat vid utveckling av prototyper och besiktning av seriedelar. SMS identifierar automatiskt fjädern, utvärderar…

Läs mer
3D-Vermessung von Schraubfedern

Beröringsfri tjockleksmätning av aluminiumband

För snabb upptäckt av felaktig tjocklek på aluminiumband används optoNCDT lasertrianguleringsgiavre som en modern alternativ lösning till isotopiska mätsystem. På mätplatsen är givarna monterade mittemot varandra, över och under det passerande…

Läs mer
non-contact aluminum strip thickness measurement

Kantdetektering i kalandern på en pappersmaskin

Kalandrar används i pappersproduktion och bör förbättra slätheten ytan på slutprodukten. För att styra pappersbanan krävs exakt kantmätning. Micro-Epsilons laserskanners används för överföring av positionen av kanten direkt till styrsystemet.…

Läs mer
web-edge-detection-calender-paper-machine.jpg

Detektion av främmande kropp inom medicinteknik

I denna applikation upptäcker MDS-givaren främmande kroppar vid förpackning av tabletter. Genom rörelse av överliggande rollers kan främmande kroppar mellan blisterförpackningen och täckmaterialet detekteras. Om ett fördefinieradt värde överstigs…

Läs mer
Foreign body detection medical technology

Nivåmätning av flytande aluminium

Vid aluminiumgjuterier hälls smältan i formar för att bilda små göt, så kallade tackjärn. Smältans nivå i formningsprocessen är avgörande för att säkerställa en jämn vikt hos tackjärnen. Med hjälp av ett speciellt beröringsfritt mätsystem…

Läs mer
Level measurement aluminum pig irons

Tjocklek på garn

Konsekvent garntjocklek är en förutsättning i textilindustrin för att säkerställa produkter av hög kvalitet. De naturligt förekommande fluktuationerna i garntjocklek måste därför elimineras. Garnet dras till konstant tjocklek med hjälp av ett…

Läs mer
Yarn thickness measurement

Kompensation för axiell förlängning av axlar

På grund av värmen som genereras måste den termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla verktyget i en exakt position. SGS-givaren, som har utvecklats av Micro-Epsilon, mäter expansionen som orsakas…

Läs mer
compensating-axial-extension-milling-spindles.jpg

Exakt justering av spalter i roterande krossar

Roterande krossar i stenbrott eller malmgruvor kan mala upp till 3500 ton material till önskad kornstorlek på en timme. I denna applikation genererar en excentrisk lagerbussning en roterande-oscillerande rörelse av krossaxeln och ändrar därigenom…

Läs mer
Mahlspalteinstellung bei Kreiselbrechern

Mätning av vevaxelns läge i slipmaskiner

Mätuppgiften innefattar positionsmätning av vevaxeln med mikrometerprecision med hjälp av virvelströmsbaserade induktiva sensorer. Både en kontinuerlig avståndskontroll och ett konsekvent avstånd från slipverktyget krävs. Den analoga…

Läs mer
Measurement workpiece position grinding machine

Mätning av termisk längdexpansion på axlar

Spindle Growth System SGS 4701 är utvecklat speciellt för fräsmaskiner med hög bearbetningshastighet. På grund av värmen som genereras måste den linjära termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla…

Läs mer
Measurement of thermal linear extension in spindles

Kontroll av verktygsfästen i magasin

Moderna verktygsmaskiner har omfattande magasin med verktyg som kan plockas automatiskt. För att göra det korrekt måste verktygsfästena vara noggrannt positionerade och kontrollen sker med Micro-Epsilons lasergivare optoNCDT 1420 som mäter…

Läs mer
Measuring tool holders in the magazine

Positionsmätning i nollpunktsspännsystemet

I moderna verktygsmaskiner säkerställer nollpunktsspännsystem reproducerbar placering av arbetsstycken, spännstationer och arbetsstyckehållare. Magnetinduktiva sensorer från Micro-Epsilon mäter positionen för klämcylindern där…

Läs mer
Positionsmessung Nullpunktspannungssystem

Mätning av den radiella avvikelsen hos en kapklinga

Vid tillverkning av fanérremsor från ädelträ bestämmer kapklingans precision slutproduktens kvalitet. Höga krav ställs på fanérremsorna när det gäller dimensionell överensstämmelse. Remsans tjocklek måste vara mindre än 1 mm och får endast ha…

Läs mer
Measurement radial runout cutter disc

Positionsmätning av dubbdocka

Dubbdockan är en viktig del av svarv- och fräsmaskiner. Den fungerar som stöd för långa arbetsstycken med hjälp av en centreringsspets som fäster i ett hål på styckets framsida. För att bestämma spetsens position används kompakta dragvajergivare…

Läs mer
Position measurement tailstock of lathes and milling machines

Optimering av svetsfog genom profilmätning

Inrotech A/S i Danmark förlitar sig på givare från Micro-Epsilon för att uppnå optimal kvalitet på svetsfogarna i en helautomatisk process. Företaget har utvecklat en svetsrobot, den så kallade Inrotech-Crawler, som beräknar svetsprocesser i…

Läs mer
Optimizing weld seams with profile measurements

Mätning av spindelslitage

För högfrekventa spindlar spelar verktygets exakta koncentricitet eller radialkast en avgörande roll. Beröringsfria, induktiva sensorer från Micro-Epsilon används för övervakning av koncentritet eller radialkast. Baserat på virvelströmstekniken…

Läs mer
Measuring the spindle runout

Detektion av kanter på tyger i skärmaskiner

Om materialbanans position inte är bestämd eller är felaktig kan detta leda till svinn på grund av felaktiga skär eller till maskinfel på grund av att styrsignaler saknas. Den fiberoptiska givaren OptoCONTROL CLS-K31 från Micro-Epsilon används…

Läs mer
Stoffbahnkantenerkennung Schneidemaschine

Mätning av motoraxlars vridstyvhet

En avgörande faktor för en motors livslängd och tillförlitlighet är motoraxelns vridhållfasthet. För att bestämma vridmotståndet detekterar INC5701 lutningssensorer vridningen av axeln vid definierad torsion. För detta ändamål monteras två…

Läs mer
Torsional strength measurement

Övervakning av klämläge i verktygsmaskiner

De induktiva sensorerna i serien induSENSOR LVP-25används för att övervaka klämläget i verktygsmaskiner. De är integrerade i frigöringsenheten och mäter direkt klämslaget hos den dragstång på vilken målringen är limmad. Tack vare den extremt kompakta designen kan sensorerna användas med olika verktygstyper och möjliggör mycket noggrann och kontinuerlig övervakning utan justeringsarbete vid byte av verktyg.

Läs mer
Überwachung Spannposition Werkzeugmaschinen

Övervakning av oljefilm i hydrostatiska lager

Hydrostatlager används i stora anläggningar och maskiner såsom stenkrossar, teleskopinstallationer etc. Att övervaka spalten för oljefilmen är en kritisk faktor eftersom eventuella störningar i hydrauliken kan orsaka tryckfall, vilket i extrema…

Läs mer
Monitoring oil gap of hydrostatic bearings

Övervakning av präglingsdjup

I präglingsmaskiner stansas bilkarossers ID in i fordonsramen. Präglingsdjupet måste ligga inom ett definierat toleransområde. För att placera präglingsverktyget detekterar lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon avståndet mellan…

Läs mer
Monitoring embossment depth car body IDs

Övervakning av verktygets spännposition

Ofta används initiatorer och kopplingsringar, som tillhandahåller en växelsignal, för att övervaka spännpositionen i högpresterande verktygsmaskiner. Men dessa kräver komplex justering och inställning. Analoga givare i LVP-serien från…

Läs mer
Monitoring clamping position in high-performance machine tools

Mätning av ventilrörelse i livsmedelsindustrin

Vid fyllning av dryckesförpackningar är det viktigt att doseringen blir korrekt. Givaren mäter påfyllningsventilens rörelse och kräver flera växlingspunkter inom ett mätområde på 35 mm. Den förseglade rostfria kapslingen i MDS-45-Mxx-serien är…

Läs mer
Ventilhubmessung Lebensmittelindustrie

Mätning av planhet i valsverk

Kraven på ytkvaliteten hos valsad plåt ökar ständigt. Det kan handla om stålplåt som exempelvis används för fronter i rostfritt stål i kök eller aluminiumplåt som används inom fordonsindustrin. Ytan måste vara felfri för att erbjuda kunden ett…

Läs mer
Flatness measurement in the rolling mill

Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna minimeras. Accelerationssensorer från Micro-Epsilon används tack vare…

Läs mer
Zustandsüberwachung von Lagern