Tjockleksmätningar, med hög precision, i flera punkter med hjälp av konfokala kromatiska givare

2017-09-28

ConfocalDT2421/2422 sätter nya industristandarder för exakt, konfokal kromatisk mätteknik. Kontrollenheter finns som en- och tvåkanalsversioner och är en kostnadseffektiv lösning, speciellt för applikationer i stora volymer.
Särskilt i glasindustrin, där produktionstaken är mycket hög, uppvisar systemen sin styrka. Det är möjligt att utföra parallella mätningar på planglas, dubbelsidiga tjockleksmätningar och mätningar av tjocklek på flera skikt i glasförpackningar med endast en kontrollenhet. Givarna används med fördel även i produktionskontroll och kvalitetssäkring av konsumentelektronik.
Exempelvis vid produktion av glasförpackningar är tjocklek och rundhet avgörande kvalitetsegenskaper. Därför måste dessa parametrar kontrolleras till hundra procent. Eventuella felaktiga förpackningar avvisas omedelbart och returneras till glassmältan. På grund av den höga produktionstakten krävs en snabb, beröringsfri mätning för att förhindra att förpackningarna skadas. Det tvåkanaliga konfokala systemet confocalDT2422 mäter synkront i två punkter och mätdata matas ut i realtid via ett EtherCAT-gränssnitt. Kalibreringsfunktionen möjliggör exakta tjockleksmätningar över hela givarens mätområde och automatisk exponeringskontroll möjliggör stabila mätresultat oavsett glasförpackningens kulör.
Konfokal mätteknik möjliggör mätning av tjocklek på flera skikt i transparenta material, avståndsmätningar, intensitetsutvärdering och mätningar i urtag och borrhål. Mätprocessen är beröringsfri, friktionsfri och i princip oberoende av ytegenskaper. Mycket små föremål kan detekteras tack vare den extremt lilla mätpunkten. Detta gör den konfokala mättekniken idealisk för kvalitetskontroll inline.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80